vmbo-tl
havo
atheneum
gymnasium
Binas20152016
vmbo-tl
havo
atheneum
gymnasium
Wolf20152016
vmbo-tl
havo
atheneum
gymnasium
Binnentuin20152016-2

Toekomstproof

Op het Amadeus Lyceum bereiden we jou voor op de dag van morgen. De wereld verandert ongelooflijk snel. Met al die veranderingen moet je goed om kunnen gaan, nu en later. En dát leer je op het Amadeus Lyceum. We zijn een cultuurprofielschool. Ons doel: dat jij de wereld van nu vol bezinning in kunt gaan. Klaar voor de wereld: helemaal toekomstproof

Bijgestelde adviezen groep 8 leerlingen

De scores van de cito-eindtoets komen binnen en de wet stelt dat de basisschool het advies in overleg met ouders moet heroverwegen als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht. Dit betekent niet dat het advies ook moet worden bijgesteld. Dit kan echter wel leiden tot een bijgesteld (verhoogd) advies. De basisschool heeft tot 26 mei om de bijgestelde adviezen te verwerken in Onderwijs Transparant en hierbij aan te geven of er een wisseling van school gewenst is. Wanneer hierbij een ander schoolniveau of een andere school wordt gekozen dan waar de leerling op toegelaten is, dan behoudt de leerling de huidige plek, tot er op het andere schoolniveau een plek verzilverd kan worden.

Na 26 mei hebben wij inzichtelijk om hoeveel aanvragen het gaat en of wij deze aanvragen kunnen honoreren. Op dit moment kunnen wij hier dus nog geen uitspraak over doen. Dit geldt zowel voor aanvragen van reeds toegelaten leerlingen, als voor de aanvragen van leerlingen die naar aanleiding van het bijgestelde advies zich alsnog willen aanmelden op het Amadeus Lyceum. 

Een plek op het schoolniveau van het bijgestelde advies wordt door de schoolbesturen gegarandeerd, waar mogelijk op de school van voorkeur (dit geldt voor Utrechtse leerlingen).

Uiterlijk 2 juni verwerken wij in Onderwijs Transparant of wij de leerling hebben kunnen plaatsen op het bijgestelde advies, de basisschool kan dit direct zien in het systeem. 

Maak kennis met het Amadeus Lyceum

Door onze facebookpagina te 'liken' blijf je op de hoogte van alle leuke dingen die wij op het Amadeus Lyceum doen!

Het Amadeus Lyceum is een cultuurprofielschool waar je je creatieve vermogens kunt aanboren en je talenten en vaardigheden kunt ontwikkelen. Dit alles vanuit een onderzoekende houding met daarbij de beste begeleiding. Ons cultuuronderwijs geeft je kennis mee over kunst, media en erfgoed. Maar het heeft in het bijzonder de functie om jouw creatief denken te stimuleren en te ontwikkelen. Het geeft je inzicht in jezelf, maar vooral ook in de belevingswereld van anderen. We zoeken veel verbinding op het Amadeus Lyceum. Verbinding met elkaar, maar ook met de wereld. Dat biedt kansen voor een rijk, inspirerend en betekenisvol leven.

Meerjarenopbrengsten vwo-afdeling

De onderwijsinspectie heeft eind maart de voorlopige meerjarenopbrengsten bekend gemaakt. De resultaten van het schooljaar 2014-2015 laten zien dat de vwo-afdeling van het Amadeus Lyceum op alle indicatoren boven de norm scoort, dus de inspectiekwalificatie voldoende krijgt. 

Dat de meerjarenopbrengsten nu nog onvoldoende zijn wordt veroorzaakt door de resultaten uit het verleden. Immers, het meerjareninspectieoordeel is opgebouwd uit een voortschrijdend driejaarlijks gemiddelde. Dit mooie resultaat illustreert dat het in 2013 ingezette verbeterplan ook voor de vwo-afdeling zijn vruchten afwerpt. 

Bij de havo-afdeling is deze verbetering al twee jaren zichtbaar. Dat de verbeteringen bij de vwo-afdeling een jaar laten zichtbaar zijn geworden wordt veroorzaakt door de driejarige bovenbouw van het vwo, waar deze bij de havo 2 jaren is.

Natuurlijk zijn wij bovenal voor onze leerlingen blij met deze mooie resultaten en blijven we hard werken aan verdere kwaliteitsverbeteringen.

Afdeling havo krijgt groen licht van inspectie

30 maart 2016 ontvingen wij een brief van de inspectie met de melding dat de afdeling havo weer een basisarrangement heeft gekregen. “De kwaliteit van het onderwijs is weer voldoende, de school heeft aan alle afspraken voldaan en staat niet langer onder toezicht” aldus de inspectie. Begin mei zal dit op de website van de inspectie worden aangepast.

Aanleiding

Op 13 oktober 2015 deed de inspectie een afsluitend onderzoek om vast te stellen of de kwaliteit van het onderwijs op de havo afdeling weer voldoende was. Dit onderzoek was naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek in december 2014 waar de inspectie tekortkomingen in de opbrengsten van onze havo afdeling vaststelde.

Verbeteringen

Tijdens het afsluitend onderzoek zijn documenten geanalyseerd, de opbrengsten van 2014-2015 beoordeeld en gesprekken gevoerd met het management, medewerkers en leerlingen. Uit de resultaten bleek onder andere dat het gemiddelde examencijfer boven het landelijke gemiddelde uit is gestegen (van een 6,63 in 2014 naar een 6,67 in 2015). Ook het verschil tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen is de afgelopen drie jaar onder de norm die de inspectie hiervoor stelt.

Keurmerk Amadeus Lyceum verlengd: ook de komende 4 jaar Cultuurprofielschool!

Op 12 januari j.l. is het Amadeus Lyceum gevisiteerd door een commissie van De Vereniging cultuurprofielscholen omtrent de cultuurprofilering van de school. Naar aanleiding van deze visitatiedag heeft het bestuur van de Vereniging Cultuurprofielscholen op 3 februari besloten het lidmaatschap van het Amadeus Lyceum met vier jaar te verlengen. Wij zijn hier natuurlijk erg blij om!

De commissie, bestaande uit o.a. een schoolleider, een kunst- en cultuurcoördinator en twee leerlingen afkomstig van twee andere lidscholen - bestudeerde diverse documenten zoals het schoolplan, het cultuurbeleidsplan, de zelfevaluatieformulieren, een korte samenvatting van het inspectierapport en promotiemateriaal van de school. Tijdens deze dag hebben zij gesproken met de rector, docenten uit kunst en niet-kunstvakken, leerlingen, vertegenwoordigers van samenwerkende culturele instellingen en de cultuurcoördinator van het Amadeus Lyceum.

“De korte cultuurquiz georganiseerd door drie leerlingen was een goed voorbeeld van de door de commissieleden ervaren betrokkenheid van leerlingen. Enthousiaste leerlingen begeleidden de commissie tijdens de rondleiding door de school. De leerlingen die wij gesproken hebben zijn trots op hun school." aldus de visitatiecommissie.