Veelgestelde vragenHieronder vindt u veelgestelde vragen over het Amadeus Lyceum.

Veelgestelde vragen:

Q: Hoe wordt er bepaald op welk niveau mijn kind instroomt?
A:
Het Amadeus Lyceum is verplicht de POVO-procedure te volgen (dit zijn afspraken die de Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht hebben gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op de school voor voortgezet onderwijs). Vanaf schooljaar 2014-2015 geldt zowel voor leerlingen uit de stad Utrecht als uit de omliggende gemeenten dat de basisschool een enkelvoudig advies versterkt. Dit advies is in principe bepalend voor het niveau van instroom.

Q: Welke begeleiding krijgt mijn kind bij de overstap naar het Amadeus Lyceum?
A
: Alle leerlingen krijgen een mentor toegewezen waarmee wekelijks contact is. De mentor begeleidt de leerling bij het leren op het Amadeus Lyceum. Dit betekent dat er in leerjaar 1 extra veel aandacht is voor onder andere het zelf leren plannen en leren samenwerken.

Q: Hoe kan de onderwijskundige aanpak van het Amadeus Lyceum het beste worden omschreven?
A: 
Het Amadeus Lyceum wil leerlingen begeleiden en ondersteunen in de volle breedte van hun ontwikkeling en hun leerproces , zodat ze zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk in de samenleving leren staan en daar (nu en in de toekomst) een maatschappelijke bijdrage aan kunnen leveren.

Het Amadeus Lyceum heeft een eigentijdse kijk op onderwijs, gebaseerd op de vier kernwaarden:
1. persoonlijke ontwikkeling,
2. zelfsturing,
3. dialoog en respect en
4.creativiteit.

Leerlingen worden begeleid in het nemen van verantwoording en zelf sturing geven. Respectvol met elkaar omgaan en creatief denken worden gestimuleerd. ‘Life skills’ die onmisbaar zijn voor nu en in de toekomst!

Q: Wat moet een leerling kunnen om goed mee te komen op het Amadeus Lyceum?
A:
van leerlingen wordt een onderzoekende houding en een actieve rol gevraagd. Uiteraard wordt de leerling hierbij begeleid. Om te zorgen dat de leerling alle hulp krijgt die nodig is voor goede leerprestaties heeft het Amadeus Lyceum twee keer zoveel mentortijd dan op de gemiddelde andere school.

Q: Is ieder kind geschikt voor het Amadeus Lyceum?
A:
 Ja, ons onderwijssysteem is erop gericht inzicht te krijgen in wat de individuele leerling nodig heeft om tot goede resultaten te komen.

Q: Hoe leren jullie de leerlingen zelfstandig te werken?
A:
Leerlingen leren in fases zelfstandig te werken. In de brugklas krijgen ze intensieve begeleiding van de mentor. Verder krijgen ze in leerjaar 1 workshops over de afvinklijsten, plannen, samenwerken, prestatierooster, de ELO en studievaardigheden. Er vinden ook regelmatig gesprekken plaats over de voortgang. Domeinbeheerders en experts blijven in gesprek en geven ondersteuning.

Q: Hoe controleren jullie dat mijn kind met schoolzaken bezig is op zijn laptop?
A: We blijven in gesprek met de leerling over waarom het belangrijk is om aan de slag te zijn met schoolzaken. Verder wordt er aan het begin van de les een doel gesteld en wordt er aan het eind van de les gecheckt of deze behaald is.

Q: Hoe groot zijn de klassen maximaal in de brugklas?
A:
Ook op het Amadeus Lyceum bestaat een klas uit maximaal 30 leerlingen. leerlingen werken in een domein; een ruimte waarin ongeveer 3 klassen zelfstandig kunnen werken. Een domein bestaat uit een open ruimte en een serre (geluiddichte ruimte waar instructie kan worden gegeven). Vaak zijn er twee groepen in een domein aanwezig omdat de lessen sport, muziek, drama, dans, natuur en techniek in andere ruimten plaatsvinden.

Q: Wat is de meerwaarde van het werken in een domein?
A: “ ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie” (citaat Luc Stevens hoogleraar orthopedagogiek, waarin hij de drie psychologische basisbehoeften benoemt). Hij  is een belangrijke inspiratiebron geweest bij de ontwikkeling van het onderwijsconcept van het Amadeus Lyceum.  Leerlingen leren op verschillende manieren. Met het werken in domeinen wordt de mogelijkheid geboden om op verschillende manieren te leren en met ons leerproces inhoud te geven aan deze basisbehoeften van onze leerlingen.  (in de serre is de docent ‘in de lead’ en geeft instructie, in het domein is de leerling ‘in de lead’ en wordt begeleid door de docent of domeinbeheerder).

Q: Wat doen jullie als leerlingen zich niet zo goed kunnen concentreren of zelfstandig kunnen werken?
A: De mentor gaat dan in gesprek met de leerling en biedt, al dan niet met hulp van collega’s, extra begeleiding. Overigens, op het Amadeus maken we gebruik van verschillende werkvormen. Door de variatie in de manier van leren is het voor deze leerlingen beter vol te houden.

Q: Hoe lang duren de lesuren?
A
: Er wordt gewerkt in lesblokken van 45 minuten.

Q: Waarom worden leerlingen op het Amadeus Lyceum geplaatst in groepen van een vergelijkbaar niveau?
A: We kunnen de leerling in de brugklas met gelijkwaardig niveau veel beter monitoren dan in klassen met verschillende niveaus. Zo hebben we heel snel in de gaten of de leerling extra stof aan kan of juist een extra steuntje nodig heeft. Het gaat hierbij om TL, Havo, Atheneum en ook een aparte Gymnasiumbrugklas. Leerlingen die beter blijken te presteren bieden we extra lesstof aan. Voor deze leerlingen is het mogelijk om,aan het einde van leerjaar 1, door te stromen naar een andere afdeling. Leerlingen die achter dreigen te blijven bieden we extra hulp.


Q: Wordt er vaak gebruik gemaakt van ICT in de klas? Zijn ICT middelen buiten school beschikbaar?
A:
 In de domeinen wordt door leerlingen op een eigen laptop gewerkt. Deze laptop wordt via de school door de ouders aangeschaft. De laptop wordt aan het einde van de dag in een beveiligde ruimte op school opgeborgen. Praktische vragen en antwoorden over het gebruik van de laptop leest u hier. 

Q: Wat wordt er georganiseerd aan buitenschoolse activiteiten?
A: Op het Amadeus lyceum doen we er alles aan om jouw talenten te ontwikkelen. Zo hebben we een excellentieprogramma voor leerlingen die zich willen verdiepen in bètavakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde). Er is een ExtrAmadeusprogramma: op dinsdag- en donderdagmiddag kun je cursussen naar keuze volgen naast het normale lesprogramma (zoals o.a. Chinees, extra sport, gezond koken, theatertechniek, songwriting etc.).Voor leerlingen in de hogere klassen zijn er extra samenwerkingsprogramma’s met deUniversiteit en met de Brede School Academie word je extra uitgedaagd in taal- en rekenprestaties.

Q: Hoe wordt er omgegaan met mogelijke leerstoornissen, gedragsstoornissen en/of aandoeningen die het presteren op school kunnen beïnvloeden?
A: op het Amadeus Lyceum is een zorgadviesteam actief. Alle leerlingen die extra zorg nodig hebben, worden via het zorgadviesteam bediend. U kunt hierbij onder andere denken aan de inzet van een remedial teacher, faalangstdeskundige, dislectie-begeleiding en schoolmaatschappelijk werk. Uitgangspunt daarbij is dat we zoveel mogelijk rekening houden met wat de leerling nodig heeft om goede leerprestaties te behalen (maatwerk).

Q: Hoe wordt het contact met ouders onderhouden?
A: elke leerling heeft een mentor. De mentor is samen met de leerling en de ouders verantwoordelijk voor het realiseren van de gewenste leerresultaten. De mentor heeft wekelijks contact met de leerling en heeft vier keer per jaar persoonlijk contact met de ouders en leerling samen. Alle belangrijke afspraken worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem ‘Magister’. Uiteraard krijgen ouders een inlogcode om de leerprestaties te volgen. Tussendoor vindt contact met ouders via mail plaats.

Q: Hoe gebruiken jullie het Leerlingvolgsysteem?
A:
Plaatsing op niveau door POVO-medewerker. Het Amadeus Lyceum heeft een Leerlingvolgsysteem in het programma Magister (in dit programma worden de resultaten bijgehouden, iedere ouder kan deze resultaten inzien).

Q: Wanneer zijn de vakanties?
A: Het vakantierooster is te vinden op de laatste pagina van de Schoolgids.

Deel dit bericht