Klachtenregeling


De Willibrord Stichting en Stichting PCOU beschikken over een klachtenregeling. De regeling is bedoeld voor medewerkers, ouders en meerderjarige leerlingen. De regeling hanteert voor het begrip klacht de volgende omschrijving: Een klacht gaat over gedragingen en/of  beslissingen van de aangeklaagde dan wel het nalaten van gedragingen en/of het niet nemen van beslissingen door de aangeklaagde waarmee de klager het oneens is. Een klacht kan gaan over gedragingen, uitlatingen en situaties die in strijd kunnen zijn met goed en veilig onderwijs.