Financiën


Schoolkosten

Het reguliere onderwijsprogramma wordt ook bij het Amadeus Lyceum door de overheid bekostigd. De uitgaven t.b.v. leermiddelen en schoolboeken worden gefinancierd uit de Wet ‘gratis lesmateriaal’

Op het Amadeus Lyceum vinden we het belangrijk om naast het reguliere curriculum extra activiteiten en voorzieningen aan te bieden die het onderwijs verder verdiepen en aantrekkelijk maken. Voor deze aanvullende activiteiten en voorzieningen wordt een bijdrage aan ouder(s)/verzorger(s) gevraagd. 

Uitgangspunten hierbij zijn:

-       Vrijwilligheid: schoolkosten zijn vrijwillig, ouder(s)/verzorger(s) zijn derhalve niet verplicht deze kosten te betalen. De school is echter wel afhankelijk van de ouderbijdragen, omdat we voor deze niet-verplichte activiteiten en voorzieningen geen andere financieringsbronnen hebben. Bij het ontbreken van ouderbijdragen bestaat het reële risico dat ze om financiële redenen niet meer kunnen worden aangeboden. Dit zou een verschraling van het onderwijsaanbod betekenen.

-       Transparantie: het Amadeus communiceert met ouder(s)/verzorger(s) over de schoolkosten op een heldere en duidelijke wijze. Hierbij splitst de school de kosten uit naar leerjaar, opleiding en bestemming of doel. Tevens geeft de school aan voor welke zaken ouder(s)/verzorger(s) zelf dienen te zorgen. 

-       Beheersing: het Amadeus spant zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit. In principe wordt er niet meer in rekening gebracht dan vooraf gecommuniceerd.

-        Instemming: de MR-oudergeleding van het Amadeus verdiept zich in de informatie die het Amadeus aanlevert rondom de hoogte, bestemming en de ontwikkeling van de totale schoolkosten en levert een constructief-kritische bijdrage aan de transparantie en beheersing van deze kosten.

De schoolkosten bestaan uit drie onderdelen:

1.    Noodzakelijke uitgaven van ouder(s)/verzorger(s) voor school

2.    Algemene ouderbijdrage

3.    Leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen

Open hier het totaaloverzicht van alle kosten

1.    Noodzakelijke uitgaven van ouder(s)/verzorger(s) voor school
Materiaal dat persoonsgebonden is, langer dan een jaar meegaat, door meerdere gezinsleden kan worden gebruikt en eigendom wordt van de leerling wordt niet bekostigd uit de ‘Wet Gratis Leermiddelen’. Hierbij zijn twee categorieën te onderscheiden: de laptop en de overige schoolbenodigdheden. Wij vragen ouder(s)/verzorger(s) deze zelf aan te schaffen. 

Het Amadeus Lyceum is een zgn. ‘digitale school’. Het merendeel van het lesmateriaal en de opdrachten wordt via de Elektronische Leeromgeving aangeboden. Daarom werken alle leerlingen met een laptop. Voor meer informatie zie: ‘Toelichting op de laptopkosten en alternatieven’ 

Schoolbenodigdheden zijn onder andere: multomappen met inhoud, pennen, kleurpotloden, geodriehoek, een rekenmachine en een headset of oordopjes. In de tweede fase komen hier nog woordenboeken, een Binas-boek, een atlas en/of een grafische rekenmachine bij (afhankelijk van het gekozen profiel). Elk schooljaar wordt een lijst beschikbaar gesteld van de door ouder(s)/verzorger(s) of leerling zelf aan te schaffen materialen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn vrij om te kiezen waar zij deze schoolbenodigdheden aanschaffen. 

2.  Algemene ouderbijdrage
De algemene ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 is als volgt opgebouwd:

Voor meer informatie zie: ‘Toelichting op algemene ouderbijdrage’ 

3.    Leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen
Het Amadeus Lyceum biedt ieder jaar een aantal specifiek op vak- of leerjaar gerichte activiteiten aan, zoals excursies, reizen en programma’s. Gedurende het schooljaar informeert de school de ouder(s)/verzorger(s) over deze activiteiten en de inhoud hiervan. Op dat moment kan hiervoor worden ingeschreven. Op basis van inschrijving ontvangen ouder(s)/verzorger(s) wel of niet een factuur, deze staan dus niet op de centrale schoolkostenfactuur die in oktober wordt verzonden. Voor deze onderdelen geldt dat het voldoen van de bijdrage een voorwaarde is voor deelname. De inschrijving voor een onderdeel is uiteraard vrijwillig. Voor leerlingen die niet meegaan wordt een alternatief programma op school aangeboden (behalve bij naschoolse activiteiten zoals ExtrAmadeus).

De lijst met de activiteiten die het Amadeus Lyceum tijdens het schooljaar 2019-2020 aanbiedt ziet er als volgt uit:

* De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud, er kunnen gedurende het jaar kleine wijzigingen optreden.  Mocht een leerling na inschrijving toch niet meegaan/meedoen, dan worden de reeds gemaakte en onvermijdelijke kosten bij de ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht. Advies aan ouder(s) verzorger(s) is dan ook hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten.

** Het Amadeus Lyceum brengt voor deelname aan een excellentieprogramma geen kosten in rekening. Het onderwijsdeel van U-Talent is gratis. De genoemde kosten voor excursies en sociale activiteiten zijn alleen voor U-Talent Academy (V5 + V6) en worden door de U-Talent Academy zelf bij ouders in rekening gebracht.

Aangezien we het heel belangrijk vinden dat ieder kind mee kan doen aan de leerjaar- /vakspecifieke activiteiten, ongeacht de financiële draagkracht van ouder(s)/verzorger(s), heeft het Amadeus Lyceum een Solidariteitsfonds. Dit fonds wordt beheerd door de Stichting Leergeld en heeft als doel om deze activiteiten ook voor deze kinderen toegankelijk te maken.

Zie voor meer informatie: ‘Toelichting op Solidariteitsfonds Amadeus Lyceum’ 

Betaalwijze
Voor de facturatie van de schoolkosten maakt het Amadeus Lyceum gebruik van de applicatie WIS Collect. Via een eigen account en een gepersonaliseerd portaal kunnen ouder(s)/verzorger(s) de facturen betalen, zowel middels iDEAL als via een bankoverschrijving. Ook kunnen ouder(s)/verzorger(s) bij grotere bedragen in WIS aangeven dat zij in termijnen willen betalen. De stand van zaken met betrekking tot de openstaande facturen is door ouder(s)/verzorger(s) via de applicatie Wis Collect te zien met gebruik van de eigen accountgegevens. 

In oktober van het betreffende schooljaar wordt de algemene ouderbijdrage gefactureerd. Zodra er in WIS Collect een factuur klaar staat, ontvangt de ouder die als ‘ouder 1’ geregistreerd staat daarover een e-mailbericht. Op dat moment kan worden aangegeven voor welke voorzieningen en activiteiten door de ouder betaald gaat worden. De leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen voor bijvoorbeeld ExtrAmadeus, reizen ed. worden gedurende het jaar op basis van de inschrijving op dezelfde wijze gefactureerd.

Wat als je als ouder(s)/verzorger(s) problemen hebt met betalen?
Voor ouder(s)/verzorger(s) die problemen hebben met betalen zijn de volgende regelingen aanwezig:

a.    Het is mogelijk een deel van de schoolkosten met de U-pas te voldoen. Ook de aanschaf van de laptop kan, in het eerste jaar van de middelbare school, deels worden gefinancierd met de U-pas.Verzoeken daartoe kunnen ingediend worden bij de financiële administratie van school.

b.    In een aantal gemeenten, waaronder Utrecht, is Stichting Leergeld actief. Stichting Leergeld ondersteunt ouders met een krappe portemonnee door bijvoorbeeld financiële afspraken te maken met de school of door (een deel van) de kosten te betalen. 

c.     Als ouder(s)/verzorger(s) moeite hebben met de aanschaf van de laptop dan zijn er alternatieven die worden beschreven in: ‘Toelichting laptop en alternatieven’

d.    Zoals al eerder genoemd, kan voor de betaling van schoolreisjes, kampen en excursies(leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen) gebruik worden gemaakt van het ‘Solidariteitsfonds Amadeus Lyceum’. Voor informatie over en het gebruik van het Solidariteitsfonds zie: ‘Toelichting op Solidariteitsfonds Amadeus Lyceum’

e.    Voor alle categorieën van de schoolkosten kan op verzoek een betalingsregeling worden getroffen of gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. In een persoonlijk gesprek gaan we op zoek naar een haalbare, op maat gemaakte afspraak. Ouder(s)/verzorger(s) die hiervoor in aanmerking willen komen vragen wij een verzoek in te dienen bij school, via de financiële administratie.

Vragen
Voor vragen en opmerkingen over de (betaling) van de schoolkosten kunnen ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de financiële administratie. Bij voorkeur per email: financien@amadeuslyceum.nl. De financiële administratie is maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar op 030-677 43 38.

Deel dit bericht