Kwaliteitsbeleid


Het Amadeus Lyceum heeft een toekomstgericht onderwijsconcept. Op onze school kunnen leerlingen onderzoeken, ontdekken, leren en ervaren in een inspirerende leeromgeving.

Met het Amadeus-kwaliteitsbeleid werken we gestructureerd aan het verbeteren van ons onderwijs. We blijven zoeken naar verbetermogelijkheden.

De kern van ons kwaliteitsbeleid is:

  • Het beste uit elke leerling naar boven halen
  • Nog beter vaststellen (determineren) van het juiste niveau van leerlingen
  • Optimale doorlopende toets- en leerlijnen
  • Verder verbeteren van didactisch pedagogisch handelen van docenten en mentoren
  • Systematisch monitoren van opbrengsten  

Vaststellen (determineren) van het juiste niveau van leerlingen

Het vaststellen van het niveau van leerlingen en het volgen van hun resultaten doen we door middel van:

1. Goed toetsingsbeleid

De docenten maken iedere toetsperiode toetsen volgens het RTTI-model. Hierdoor is het goed mogelijk de capaciteiten van leerlingen in beeld te krijgen. De resultaten op de RTTI toetsen geven ook inzicht in het leerproces van leerlingen en bieden de mogelijkheid om leerlingen gerichte feedback te geven en extra ondersteuning te bieden. Al deze toets gegevens gebruiken we vervolgens om zorgvuldig te determineren.

2. Gebruik van leerlingvolgsysteem basisschool en Cito-volgtoetsen

We vergelijken de resultaten op de RTTI toetsen en bevindingen van docenten met de gegevens van het leerlingvolgsysteem van de basisschool en de resultaten van de leerling op de  Cito-volgtoetsen. Op het Amadeus Lyceum gebruiken we naast de eigen toetsen de genormeerde CITO-volgtoetsen. Dit stelt ons in staat om nog zorgvuldiger te determineren en stelt ons ook in staat om onze kwaliteit te bewaken.

Doorgaande toets- en leerlijnen over alle leerjaren

Het vormgeven van een doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat het leerstofaanbod van vakken over de verschillende leerjaren naadloos op elkaar aansluit. Een doorlopende toetslijn zorgt ervoor dat de resultaten van een leerling voor een bepaald vak een voorspellende waarde heeft voor het resultaat van de leerling voor dat vak op het eindexamen. Om dit te realiseren worden alle secties op het Amadeus Lyceum (zoals bijvoorbeeld de sectie wiskunde en natuurkunde) gefaciliteerd in tijd en  inhoudelijk ondersteund  door een hoofd onderwijs. Alle secties hebben een sectieplan waarin de doorgaande toets- en leerlijn staan beschreven en de leer- en toetsmiddelen  die daarbij worden ingezet.

Didactisch pedagogisch handelen

Er is een scholingsplan opgesteld om het pedagogisch didactisch handelen van het docententeam en mentoren verder te verbeteren. Hun kennis en niveau wordt consequent en structureel tijdens studiedagen verhoogd en onderhouden. Tijdens overlegmomenten is het didactisch en pedagogisch handelen een vast onderwerp op de agenda. Door middel van ‘good practices’ worden regelmatig lesmethoden en ervaringen gedeeld. Differentiatie in het onderwijsaanbod aan leerlingen is daarbij een speerpunt van het Amadeus Lyceum. Differentiatie is de wijze waarop een leerkracht met de verschillen tussen leerlingen omgaat. Het doel is om alle leerlingen een bepaald niveau te laten behalen door te variëren in zaken als instructiewijze en instructietijd. Ook laten we leerlingen (zoveel mogelijk) samenwerkend leren. Door middel van het uitzetten van een goede en uitdagende structuur, zorgen we ervoor dat alle leerlingen evenveel leren in een groep. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat leerlingen zich zelfstandig kunnen ontwikkelen. We besteden daarvoor onder andere veel aandacht aan het zelf leren plannen van hun tijd.

Systematisch monitoren van opbrengsten

Vanaf schooljaar 2014-2015 werkt de school met een speciaal datateam. Dit team monitort systematisch de opbrengsten per vak, leerjaar en afdeling. Hierbij gaat het niet alleen om resultaten op toetsen; ook verzuim, de kwaliteit van het leerlingvolgsysteem of de studiewijzers, worden gemonitord. De resultaten worden regelmatig in het managementteam en binnen secties en afdelingen besproken. Dit leidt, als daar aanleiding toe is, tot verdere aanpassing en verbetering van ons onderwijs.

Inspectieoordeel

Op de website van de inspectie van het onderwijs staat dat het Amadeus Lyceum op alle afdelingen een basistoezicht heeft. Dit betekent dat het Amadeus Lyceum aan de kwaliteitsnormen van de inspectie voldoet. Via deze link vind u het actuele oordeel van de inspectie inclusief rapportages.

Deel dit bericht